Algemene Party-Voorwaarden

 • Deze algemene party-voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten betreffende verkoop en levering van toegangsbewijzen en het bijwonen van de Exceptionnel evenementen, waarbij de firma met beperkte aansprakelijkheid Exceptionnel partij is. Dit geldt ook indien deze overeenkomst via derden en/of boekingsbureaus tot stand zijn gekomen.
 • Onze gasten behoren ouder te zijn dan 22 jaar, uitzonderingen nagelaten met uitdrukkelijke toestemming van de organisatie Exceptionnel.
 • De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Exceptionnel. Deze toegangsbewijzen mogen niet doorverkocht worden aan derden, mits uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Bij eventuele betaling aan de inkom, kan de ticketprijs hoger zijn dan in de voorverkoop.
 • Om een juiste sfeer te creeren op de evenementen van Exceptionnel is de balans en de verhouding van mannen/ vrouwen ongeveer in evenwicht. Er moet dus een bepaalde vorm van relatie zijn bij een stel! Single mannen worden niet toegelaten! Single vrouwen hierintegen hebben wel toegang!
 • De gasten zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Exceptionnel, en/of de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden.
 • Het betreden van de lokatie waar de evenementen van Exceptionnel plaatsvinden en het bijwonen van de party, geschiedt door de gasten voor geheel eigen risico, in die zin dat de firma Exceptionnel geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de schade onstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts-, of andere lichamelijke stoornissen.
 • Exceptionnel is niet aansprakelijk voor de kosten en de schade welke onstaan aan de gasten en/of goederen, als deze direkt of indirekt gevolg van handelen of nalaten van haarzelf, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of inverband met de uitvoeringen van werkzaamheden.
 • De organisatie is tevens niet aansprakelijk voor de schade die wordt aangebracht aan de goederen en/of inboedel van de exploitant die onstaat, als deze direkt of indirekt door handelen of nalaten van de gast.
  Deze kosten zijn in z’n geheel voor rekening van de gast die de schade heeft veroorzaakt!
 • Het is verboden mobiele telefoons met cam, foto-, film-, en andere opname apparatuur mee te nemen naar de party area en de aanleunende ruimtes. Exceptionnel heeft als organisatie een huis fotograaf aangewezen die beperkte foto’s mag maken om een sfeer-impressie van het evenement weer te kunnen geven. Indien men wenst niet gefotografeerd te worden kan men dit aan de betreffende fotograaf kenbaar makken. Hierbij kan echter geen rekening worden gehouden met de privacy van onze gasten! Foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie doeleinden!
  Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan. Aan degene die dit verbod overtreedt, kan bovendien de (verdere) toegang worden geweigerd zonder restitutie van het toegangsgeld.
 • Dress to Impress, sexy en teasend gedrag is toegestaan in de party area, maar heb respect naar elkaar!!
 • Lets have Fun and make Party with an erotic bite…..

Exceptionnel Annulerings-rules

 • Een vóór-reservering betekent niet automatisch toegang tot het evenement!
 • Evenmin de daaraan gekoppelde betaling behoeft niet definitief te zijn!
 • Betalingen dienen conform te geschieden volgens de door Exceptionnel aangegeven boekings-formulieren.
 • De betalings-opdracht dient men binnen 5 werkdagen te voldoen op één van de rekeningnummers van Exceptionnel.
 • Uw reservering wordt pas definitief nadat u van Exceptionnel een accreditatie heeft ontvangen met het daarbij behorende volgnr van acceptatie!
 • Annulering met behoud op het tegoed kan tot 3 dagen voor het evenement!
 • Bij eventuele annulering door de gast worden geen entree-gelden gerestitueerd maar blijft het tegoed staan voor een volgend evenement van Exceptionnel.
 • Het niet bijwonen, of niet tijdig verschijnen op een evenement geeft geen recht op restitutie van de entree-gelden, evenemin in de vorm van een tegoed bon!
 • Annuleren kan alleen schriftelijk geschieden met geldige reden van opgaaf!
 • U ontvangt een annulerings-bevestiging met het daarbij behorend tegoed voor een vervolg evenement van Exceptionnel.
 • Het tegoed is maximaal 1 jaar geldig na datum van het geannuleerde evenement Daarna vervalt het tegoed.
 • Bij annulering door Exceptionnel ontvangt men de entree-gelden retour!
 • Annuleren van Paylogic tickets is niet mogelijk! Wel kan men zelf zorgdragen voor een ander m/v stel. De gewijzigde namen dienen dan echter ten minste 72 uur voor het feest aan info@xceptionnel.eu te worden gemeld.
 • Paylogic tickets moeten worden uitgeprint en meegenomen voor toegang tot de locatie.
 • Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Paylogic en de organisatie van Exceptionnel.
 • Overname van Paylogic Tickets is geheel voor eigen risico. Ivm namenlijst controle, dienen de gewijzigde namen dan ten minste 72 uur voor het feest aan info@xceptionnel.eu te worden gemeld.
 • Wij adviseren GEEN tickets over te nemen van mensen die je niet kent. Check en bewaar de naam en adres van de aanbieder. Informeer naar de eventuele mogelijkheden!
 • Bij hotelarrangementen staat de hotel component los van de tickets, bij annulering vanuit de klant dient men voorzien te zijn van een annulerings verzekering. Exceptionnel zelf is slechts een bemiddelaar in deze. Restitutie vanuit de organisatie Exceptionnel is dus niet mogelijk. Voor een annulerings verzekering verwijzen wij naar uw verzekeringsagent/maatschappij.
 • Exceptionnel behoudt zich het recht voor wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken het evenement te verplaatsen en hotel, begin- en/of eindtijden van een party te wijzigen. Bij verplaatsing van het evenement zal deze bijtijds aangegeven worden op de diverse social media netwerken die tot de organisator ter beschikking staan. Verplaatsing van het evenement geeft geen recht op restitutie.
 • Gasten die geheel zelfstandig als partij een reis en/of verblijf boeken adviseren wij ten alle tijden een annuleringsverzekering af te sluiten! Exceptionnel is niet verantwoordelijk voor de reis-/verblijfskosten indien het evenement verplaatst of gecanceld moet worden wegens praktische, operationele redenen of andere oorzaken. !! > TIP: Lees hierbij altijd goed de voorwaarden van de aanbieder die de verblijfslokatie of reis ter beschikking stelt of hierin bemiddeld.
 • Bij een annulering zal Exceptionnel de gehanteerde aankoopprijs van het toegangsbewijs (exclusief servicekosten) restitueren in een door Exceptionnel gehanteerde vastgesteld termijn.
 • Termijn wordt bepaald door Exceptionnel van het evenement en is niet beinvloedbaar door berichtgeving van andere partijen die met het evenement betrokken zijn/waren.

Voorwaarden ‘5 + 1’ actie Exceptionnel

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘5+1’, en ontvang 1 kaart geheel gratis!
 • Deze actie heeft alleen betrekking op feesten uitsluitend en alleen georganiseerd door Exceptionnel.
 • De actie loopt vanaf 4 september 2011 tot nader bericht.
 • Deze actie is alleen van toepassing voor betalende deelnemers die reserveren uitsluitend via paylogictickets.nl (online). Registratie kan alleen door dezelfde unieke persoon!
 • Aankoop van entree-tickets zijn persoonsgebonden en zijn dus niet overdraagbaar aan derden.
 • Registratie is per persoon met een minimum van 1 kaart (single dame) of een maximum van twee kaarten (koppel) per bestelling!
  Voorbeeld: Heb jij persoonlijk onder de naam ‘’J.P.A. Smeets – Korthoefstr 3, 2022 AB Dongen’’ met je partner binnen twee jaar…. vijf evenementen van Exceptionnel bezocht? Dan ontvang je ‘na’ het 5e evenement twee vouchers t.w.v. € 45,00 p.p. gratis.
 • Verkoop via Primera en/of andere externe voorverkoop kanalen zijn uitgesloten van deze actie! Arrangementen aangeboden door Exceptionnel hierin tegen wèl.
 • Exceptionnel stelt voor deze actie na iedere 5e betaalde bestelling 1 voucher per persoon beschikbaar voor een feest naar keuze van Exceptionnel.
 • Voor de 5+1 actie gelden alleen entree-ticket(s) die toegang verlenen tot het evenement! Een lockerticket (kluisje) zijn uitgesloten van deze actie!
 • De voucher is maximaal één jaar na uitgifte inwisselbaar en blijft persoonsgebonden!
 • Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk wanneer de volledige gegevens zijn ingevuld. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt of verkocht. Op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
 • Als blijkt dat een deelnemer op illegale wijze de koop beïnvloedt, kan deze zonder opgaaf van redenen uit de actie worden verwijderd.
 • Men dient zelf de aankopen te melden/ emailen aan Exceptionnel met vermelding van de reeds bezochte evenementen.
 • Deelnemers dienen zelf na de 5e aankoop de organisatie te informeren met de betreffende evenementen die in aanmerking komen voor de 5+1 actie!.
 • De aankopen s.v.p. mailen naar info@xceptionnel.eu o.v.v. Free ticket met je persoonlijke gegevens.
 • De minimum leeftijd voor deelname aan de actie is 22 jaar.
 • Earlybird tickets, acties en/of kortingen e.d. zijn uitgesloten voor de 5+1 actie!
 • Deelnemer dient als koppel of single dame geregistreerd te zijn.
 • De vouchers die uitgegeven worden met deze actie zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Exceptionnel is niet verantwoordelijk voor foutief ingevulde gegevens waardoor de koper mogelijkerwijs geen bericht zal krijgen.
 • Indien een koper niet zijn volledige gegevens ingevuld heeft, vervalt zijn of haar recht op de gratis voucher!
 • De waarde van een gratis voucher bedraagt € 45,00 per persoon.
 • Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Exceptionnel en zullen binnen drie weken beantwoord worden. Het mailadres van Exceptionnel is: info@xceptionnel.eu o.v.v. Klacht registratie gratis voucher.
 • Exceptionnel is te allen tijde gerechtigd om deze actievoorwaarden te wijzigen. Indien van toepassing zal een herziene versie van de voorwaarden zo snel mogelijk op de actiepagina worden gepubliceerd.
 • Exceptionnel is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden bij Paylogictickets.nl gedurende de actieperiode.
 • Exceptionnel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan deze actie, direct en of indirect.
 • Deelname aan de actie geschiedt door de aankoop van een ticket per persoon. Hierdoor maken deelnemers kans op een geheel gratis voucher na de 5e betaalde bestelling. Men moet dus 5 keer een betaald evenement binnen 2 jaar hebben bezocht van Exceptionnel. Looptijd van de actie loopt tot nader bericht.
 • Er zal een maximum van 50 vouchers per evenement worden toegelaten! Deze registratie dient schriftelijk en ruimschoots vooraf van een evenement te geschieden. De volgorde van binnenkomst is hierin bepalend. Indien een evenement voortijdig is uitverkocht kan een voucher niet meer worden ingewisseld.

Locker reglement

 • Gebruik van de garderobe en/ of lockers geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Exceptionnel en gebruikers van de garderobe en/ of lockers.
 • Voor gebruik van de locker wordt een vaste prijs gerekend van euro 12,50 per item (incl. euro 5,00 borg), gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, en andere kledingstukken die in de locker passen. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen.
 • Exceptionnel is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. Exceptionnel behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart Exceptionnel van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
 • Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs en/of lockersleutel vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs en/of lockersleutel aan een garderobemedewerker van Exceptionnel. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs en/of lockersleutel verstrekt tegen betaling van euro 12,50 per item.
 • Bij verlies van het ontvangstbewijs en/of lockersleutel zal Exceptionnel zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs en/of lockersleutel kan worden getoond, is Exceptionnel op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
 • Uiteraard zal Exceptionnel zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. Exceptionnel kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
 • Exceptionnel is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.
 • Bij verlies van een lockersleutel wordt de borg niet uitgekeerd en zal de gebruiker add euro 20,00 a contant betalen voor het nieuw vervaardigen van slot met sleutel.

Gift Voucher:

 • De ‘gift voucher’ is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
 • Er wordt een ID gevraagd aan de inkom!
 • De ‘gift voucher’ vertegenwoordigt een symbolische waarde van een ‘free ticket’.
 • De ‘gift voucher’ kan niet ingewisseld worden voor contanten!
 • De ‘gift voucher’ is niet geldig voor single mannen.
 • Men dient vooraf en tijdig per e-mail aan te geven voor welk evenement men de ‘gift voucher’ wilt inruilen. Bij akkoord ontvang je van Exceptionnel een accreditatie ter goedkeuring.
 • Er kunnen per evenement maximaal 50 ‘gift vouchers’ worden ingenomen.
 • De accreditatie volgt conform volgorde van binnenkomst.
 • De ‘gift voucher’ is maximaal 2 jaar geldig na datum van uitgifte.
 • Het is niet toegestaan om inhoudelijk iets te wijzigen aan deze ‘gift voucher’.
 • Elke wijziging maken deze ‘gift voucher’ ongeldig!
 • Alleen originele ‘gift vouchers’ worden geaccepteerd.
 • De ‘gift voucher’ is uitsluitend en alleen geldig voor een door Exceptionnel georganiseerd evenement. Bij evenementen van Exceptionnel in samenwerking met… kunnen ‘gift vouchers’ niet ingewisseld worden!
 • De algehele voorwaarden van Exceptionnel zijn verder van toepassing!